دکتر حمید احمدی راد
وکیل پایه یک دادگستری

 
اصلاحیه نظامنامه ماده 19 قانون تجارت
يکشنبه ۷ شهريور ۱۴۰۰

در اجرای ماده 19 قانون تجارت نظامنامه ماده 19 قانون تجارت مصوب 1380/11/19 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده واحده : افراد حقیقی داخل در طبقات ذیل باستثناء صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27  از مصادیق کسبه جزء محسوب و از داشتن دفتر تجارتی معاف خواهند بود.
1- کسبه ، پیشه وران ، تولیدکنندگان و نظایر آنها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ چهار میلیارد ریال تجاوز نکند.
2- ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که عایدی غیرخالص آنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد.

 
کد قانون : 49