دکتر حمید احمدی راد
وکیل پایه یک دادگستری

 
سه نوع دعوا قابل تصور در خصوص رفع تصرف از اموال غیر منقول(در مفهوم عام)
در خصوص رفع تصرف از اموال غیر منقول ( در مفهوم عام)، سه نوع دعوا قابل تصور می باشد:
۱-دعوای خلع ید:
در این دعوا که مبنای اصلی ادعای خواهان، مالکیت وی بر مال غیر منقول تصرف شده می باشد، بهره مندی خواهان از سند مالکیت و استناد به آن در مالکیت ضرورت دارد.
۲- دعوای رفع تصرف:
در این دعوا که مبنای اصلی ادعای خواهان، سبق تصرف وی در مال متنازع فیه می باشد، سند مالکیت صرفا دلیلی بر سبق تصرف است و چیزی بیش از آن افاده نمی کند.
۳- دعوای تخلیه:
در این دعوا ، اساس ادعای خواهان نه مستقیما مالکیت خود بر مال غیر منقول مورد تصرف است و نه بر مبنای سبق تصرف خود می باشد، بلکه از آنجا که تصرفات متصرف ماذون از طرف خواهان بوده ، خواهان بر اساس رابطه ی قراردادی با متصرف اقدام به طرح دعوا نموده است. تخلیه عین مستاجره و عین مرهونه در این زمره می گنجند.
 
کد مطلب : 5