دکتر حمید احمدی راد


    

وکیل پایه یک دادگستری- عضو کانون وکلای مرکز

ثبت نام / ورود
88759626 - 021
 
کتابچه الزامات قانونی چکهای جدید
قانـون اصلاح قانـون صـدور چـک بـا هـدف حمایـت از دریافـت کننـدگان چـک و بـه حداقـل رسـیدن صـدور چـک بلامحـل در سـال ۱۳۹۷ توسـط مجلـس شـورای اسـلامی بـه تصویـب رسـید و از ابتـدای سـال ۱۴۰۰ لازم الاجراست. در ایـن قانـون، صـدور دسـته چـک بـرای افـراد سـخت گیرانـه تـر شـده و بـر رونـد آن نظـارت ویـژه وجـود دارد. از سـوی دیگـر، ایـن قانـون، صادرکننـدگان چـک بلامحـل را از بسـیاری از خدمـات بانکـی محـروم مـی کنـد. همچنیـن تـلاش شـده رویـه مناسـبی بـرای وصـول طلـب دریافـت کننـدگان چـک ایجـاد شـود. رویـه رسـیدگی قضایـی نیـز بـه مراتـب کوتـاه تـر شـده اسـت. در این کتابچه با الزامات قانونی چک های جدید آشنا می شوید

دانلود فایل کتابچه الزامات قانونی چک های جدید
 
کد مطلب : 7